Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 december 2017

Algemene beschouwing begroting 2018

Natuurlijk waren wij verheugd bij het lezen van de begroting 2018 en de najaarsnota 2017. Er staan veel positieve berichten in. Veel uitgaven zijn beter onder controle, weinig tegenvallers, verhoging van de Rijksbijdragen en een gunstige uitslag van de rechtszaak betreffende de precario belasting. Het besluit van het college om de extra 5% OZB verhoging in 2018 niet door te laten gaan is dan ook een terechte beslissing.

Ook het meerjaren perspectief is sluitend. Het zal echter toch noodzakelijk blijven de komende jaren scherp aan de wind te blijven zeilen. In de meerjaren raming zit nog steeds twee keer een extra OZBverhoging verstopt en de precario belasting afbouw is nog niet mee genomen. Gelukkig geeft het college aan dat versnelde afbouw gewenst is.
Wij hadden gevraagd om de meerjaren raming te actualiseren voor wat betreft de werkelijk te verwachten staat van reserves en voorzieningen. Dat geeft wat ons betreft een beter beeld van de te verwachten situatie en voor indicaties als de solvabiliteit en de weerstandsratio.

Recent is een kabinet gevormd waarbij de samenstelling verdacht veel lijkt op de samenstelling in deze raad. Wellicht vermijdt dat discussies over de landelijke politiek in deze raad. Het kabinet heeft veel plannen en dat is gunstig voor de inkomsten van de gemeente. Maar er is ook een keerzijde. Veel van de plannen raken het gemeentebeleid of moeten zelfs worden uitgevoerd door de gemeente.
D66 was zeer ingenomen met richting beschreven in de onderwijsvisie, maar het is ons wel duidelijk geworden dat er nog veel moet gebeuren voordat het concept van het integraal kind centrum en de bouwplannen zijn uitgekristalliseerd.

De begroting maakt melding dat 2018 het jaar is dat er nu toch volop aan de transformatie van het sociaal domein moet worden gewerkt. Zaken als vroegsignalering, preventie en integratie tussen de taakgebieden moeten nog beter worden vormgegeven. Er liggen op dit gebied nog veel issues die moeten worden geoptimaliseerd en/of uitgewerkt. Over het 0-100 jaar loket wordt wel veel geschreven, maar tot op heden hebben wij als raad daar nog weinig van gehoord.

In de begroting wordt geconstateerd dat reserve sociaal domein voldoende wordt geacht. U weet dat deze discussie nog loopt. Voorlopig voldoende reden voor D66 om het hek er omheen te houden.

In de vragensessie bleek dat het budget voor huishoudelijk hulp substantieel was verhoogd. De raad heeft aangegeven dat de algemene voorziening omgezet zou moeten worden in een inkomens afhankelijk voorziening om deze voorziening betaalbaar te houden. De kabinetsplannen wijzen weer in een andere richting, namelijk een abonnement tarief om eenvoudig stapeling te voorkomen. Mijn vraag aan de wethouder is, dit alles overziende, of het wel verstandig is om de inkomensafhankelijke regeling door te zetten?

We hebben de evaluatie voor de chronisch zieken net achter de rug en het was de bedoeling dat de uitkomst daarvan ook in de begroting zou worden opgenomen. Ik zie dat niet terug. Ik hoop dat we daar niet weer discussie over krijgen in 2018.

De voltooiing van Assenrade is voorzien in 2018. Daarmee hebben we een heel mooie wijk gecreëerd waarmee Hattem voor de dag kan komen. De ontsluiting van de wijk behoeft nog wel de nodige aandacht.
Op het gebied van ruimtelijk ordening staat nog veel op de agenda. Inbreidingslocaties voor de woningbouw verdienen speciaal aandacht . De Hof van Blom moet zijn bestemming krijgen en wat D66 betreft is planvorming rondom deze locatie een prioriteit.

Het beeld in bijna alle onderwerpen is, dat participatie daar een grote rol bij zal spelen. Bijvoorbeeld bij de voorbereiding van de binnenstadsplannen, de evaluatie van de markt, het buitengebied in het kader van de omgevingswet, de uitvoering van het GVVP, de inpassing van ’t Veen, bestemmingplan plandeel Hattem, etc. Het zal veel vergen van de ambtelijke organisatie om dat in goede banen te leiden.

Wij zouden graag een evaluatie in 2018 willen zien over het proces om tot prestatie afspraken te komen. Wellicht is dan ook actualisering van de woonvisie gewenst.

Bij toerisme zien we een verschuiving van inspanning. Wij willen daar graag straks een motie over indienen, die ik dan zal toelichten.

Bij de behandeling van de klimaatnotitie was de afdronk toch wat mager. Voor D66 is het begrip duurzaamheid echter belangrijker dan sec de energietransitie en dan scoren we als gemeente duidelijk beter. Het is echter evident dat de bijdrage van de gemeente in het kader van de energietransitie ook zal toenemen. Het kabinet heeft daarvoor een behoorlijk bedrag geserveerd. Wij vinden het wel jammer dat de subsidie voor de zonnepanelen is afgeschaft. Ondanks prijsverlagingen is deze stimulans volgens ons nog steeds nodig.
In de begroting wordt melding gemaakt dat de lasten niet extra verzwaard worden uit hoofde van de OZB, maar het bleek dat er wel een aanzienlijke verhoging (ca. 16%) van de rioolheffing was voorzien. Daar had je dan wel productenbegroting voor nodig om daar achter te komen. Ook wij vonden deze verhoging te fors. De CU komt met een amendement voor verlaging die zullen wij steunen. Wij hebben er begrip voor dat de afvalstoffenheffing omhoog moet, maar leg dat nog eens aan de inwoners uit hoe dat nu zit.

In het MIP kwamen wij verschillende doorgeschoven investeringen met het kenmerk “nut en noodzaak” tegen. Volgens ons investeringen die nu echt opgepakt moeten worden.

Voor ICT is een verdienpost ingeboekt voor uit lopend op de daadwerkelijke invulling van het tarievenmodel. In eerdere raadsvergadering hebben wij al aangegeven dat er nog veel te doen is om de verzelfstandiging van i-Dienst mogelijk te maken. Wij zien uit naar de komende informatie sessie daarvoor.

Nog een laatste punt dat ons opviel in de begroting is het gestegen ziekte verzuim. Dit geschoonde percentage van 7,5% vinden wij wel erg hoog. M.a.w. 6,5 FTE is niet inzetbaar. Graag een reactie van de portefeuillehouder .

In het kader van de communicatie wil D66 nogmaals een oproep doen om zoveel mogelijk naar buiten te treden en de inwoners te informeren over de lopende zaken in de gemeente.