Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 22 februari 2015

Hoe vergaat het D66 na de verkiezingen in maart 2014?

Na de verrassende uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen zag D66 zich plots terug met drie nieuwe raadsleden (daarvoor 1 zetel) en een wethouder in het volledig nieuwe college van B&W.
Erik Kort, als nieuwe fractievoorzitter, Erwin Kwakkel en Martin Veenstra vertegenwoordigen de kiezers in de raad en Jan van der Heeden is de D66 wethouder in het college en verantwoordelijk voor het fysieke domein: alles wat het onroerend goed aangaat, van bedrijventerrein, bouw van woningen tot vernieuwing van de binnenstad etc.

Hoe is het sindsdien gegaan? Wat is er zoal terechtgekomen van de twee belangrijkste speerpunten uit ons verkiezingsprogramma: Hattem bestuurlijk zelfstandig en een degelijk financieel beheer?

Na een intensieve inwerkperiode van raadsleden en college, werd in juni het collegeprogramma voor 2014-2018 vastgesteld: wat gaan we doen als gemeente en wanneer?
Tijdens een sessie op de Hezenberg konden alle fracties hun inbreng geven op het conceptontwerp.
Daarmee wordt al een eerste verandering merkbaar; het college wil meer in overleg met betrokkenen om zo tot voorstellen en uitvoering te komen. Inmiddels hebben de inwoners dat ook ervaren, zoals dat gebeurde met de binnenstad, de Hogenkamp en omgeving, het ijsbaanterrein en het instellen van een klankbordgroep over de dienstverlening vanuit het stadhuis en overleg daarin met HAVO en Bedrijvenkring Hattem.
D66 staat (ook) voor transparantie, openheid van het bestuur van de stad naar betrokkenen en inwoners. De aanzet daartoe is door het college gedaan en D66 zal dit proces nauwlettend volgen.

De bestuurlijke zelfstandigheid, in iedere geval voor de komende 4 jaar, is geborgd in het collegeprogramma. Inmiddels is aan Oldebroek gemeld dat de fusie in H2O verband geen prioriteit meer heeft en Heerde heeft zelf te kennen gegeven pas op de plaats te willen maken.
We gaan in 2015 kijken naar opties voor de toekomst, waarbij alle mogelijkheden worden meegenomen, waarbij onze voorkeur voor een zelfstandige (netwerk)gemeente uitgangspunt blijft.
We vinden dat het gemeentelijk apparaat dicht bij de mensen moet staan. Dat is essentieel voor het welzijn van de inwoner.

Degelijk financieel beheer is lastiger gebleken. De problemen met het zwembad en de Marke zijn groter dan verwacht. De erfenis van het vorige college is een zware post op de begroting en de verliezen worden alleen maar hoger en dat is zorgelijk. Bestuurlijke perikelen lijken daarin een belangrijke negatieve rol te spelen. Het wordt hoog tijd dat het college gaat ingrijpen.
Het bedrijventerrein is een loodzware klus voor “onze” wethouder en dat zal de financiële positie van onze gemeente in de komende jaren nog danig op de proef stellen.
De belofte van de coalitie om de begroting voor 2015 niet in een verlies te laten uitvallen, is helaas niet gelukt. D66 had een tweetal moties voorbereid om het begrote verlies van € 827.000 naar nihil terug te brengen. Dat bleek technisch gezien niet (meer) mogelijk te zijn, waardoor CDA en VVD die moties vervolgens niet meer wilden ondersteunen.
Het signaal is echter afgegeven en in 2015 zullen we de kaders scherp in de gaten houden. Het college is zich dat bewust, is onze overtuiging. B&W zal er op moeten sturen dat vanaf 2016 de belofte in het college akkoord wordt nagekomen dat de uitgaven niet hoger zijn dan de inkomsten.

Wethouder Van der Heeden heeft de plannen voor de binnenstad actief opgepakt; na de zomer van 2015 zal Markt en Kerkplein een metamorfose ondergaan en is ook de Verkentoren en de omgeving van de molen opgeknapt. In december 2015 moet alles klaar zijn, evenals de restauratie van de kerktoren.
Het molenhuis is inmiddels overgedragen en gaat volledig ten dienste komen van vrijwilligers en bezoekers van de molen De Fortuin.
Ook de eerste en belangrijke hobbel voor het vestigen van de derde supermarkt heeft hij glansrijk weten te verdedigen in de raad. Uiteindelijk heeft de hele raad hem gesteund. Nu is het woord aan de Provincie en daarna de bestemmingswijziging en bouwvergunning.
De overgang van de jeugdwet, de participatiewet en zorgtaken van het rijk naar gemeenten is een intensief proces geweest, dat nu in 2015 ten uitvoer moet komen. Deze dossiers zijn door de voltallige raad en de betrokken ambtenaren gezamenlijk voorbereid en afgerond in een unanieme besluitvorming. D66 heeft hierbij zijn speerpunten kunnen inbrengen.

We zijn nu driekwartjaar verder en de veranderingen zijn merkbaar, zowel in de raad als voor de inwoner van Hattem. In 2015 staat veel op de agenda om te realiseren. D66 gaat er alles aan doen om haar verkiezingsbeloften na te komen. We zijn met betrokken kiezers in teams bezig om die nader in te vullen. Wie zich hier bij wil aansluiten, is van harte welkom. Binnenkort zullen we in dat kader een adviesnotitie over communicatie uitbrengen.
Ook willen wij vaker in de Dijkpoorter verslag doen van onze activiteiten.