Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 oktober 2014

Verslag van de raadsvergadering d.d. 27 oktober 2014

Na elke raadsvergadering zullen onze raadsleden een kort verslag schrijven voor de website. Hieronder treft u het verslag van de vergadering die gehouden is op 27 oktober j.l. Erik Kort heeft ditmaal het verslag geschreven.

Op 27 oktober heeft er een raadsvergadering plaatsgevonden. In feite was het een ingelaste raadsvergadering specifiek voor alle decentralisatienota’s (WMO 2015, Participatiewet en Jeugdzorg). Deze waren in eerdere vergaderingen al eerder uitgebreid besproken. Nu was het tijd voor amendementen en moties. D66 heeft een motie ingediend om de privacy te waarborgen. Dit is ook een item waar D66 landelijk haar bezorgdheid over heeft geuit. Het college gaf aan dat men daar nog een inhaalstap moeten maken. De raad zal voor het einde van het jaar worden geïnformeerd over de stand van zaken. De VVD heeft een motie ingediend voor de outcome criteria en de monitoring. Deze motie is gemeenschappelijk door de coalitiepartijen opgesteld. De CU heeft 3 moties/amendementen ingebracht die gebaseerd zijn op de input van de ouderenbonden. Alle partijen konden zich hierin vinden. De PvdA had 2 amendementen en een motie ingebracht. Het amendement om alleenstaande ouders anders te behandelen bij de individuele inkomenstoeslag is door alle partijen ondersteund. De motie met de “Right to Challenge” heeft ook van alle partijen steun gekregen. De motie houdt in dat we het in de toekomst mogelijk maken dat burgers taken van de overheid kunnen overnemen als zij menen dat zij dat beter kunnen. D66 stond zeer positief tegen over deze motie. Het is te hopen dat als dit geregeld is daar ook initiatieven voor gaan komen.

Tevens is de najaarsnota behandeld. D66 en de andere coalitie partijen hadden moeite met posten die nu volledig als bate worden gezien terwijl daar nog twijfel over is. Dat gaat vooral over de precario belasting, hetgeen een groot bedrag is. Zij hadden liever gezien dit niet direct als operationele baten in te boeken. De discussie daarover zal op 4 november bij de begroting 2015 verder worden gevoerd.