Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 september 2014

Intussen ga ik elke ochtend fluitend naar mijn werk

Na 4 maanden wordt het tijd om iets van “onze” wethouder te laten horen. Ik doe dat graag, vooruitkijkend en terugblikkend. Laat ik voorop stellen dat het wethouderschap in deze prachtige gemeente mij enorm goed bevalt. Ik vind het een voorrecht om een publieke rol te vervullen en iets bij te kunnen dragen aan de welvaart en het welzijn van al onze burgers.Ik was erop voorbereid dat zo’n politiek ambt in een College van B & W veel haantjesgedrag en onderlinge wedijver met zich brengt; het tegendeel blijkt het geval. Ik durf gerust te zeggen dat we een echt collegiaal bestuur vormen en elkaar kritisch maar zeer constructief bejegenen.

 
Wat mij ook aanspreekt is dat een deel van mijn portefeuille, vooral waar het om ruimtelijke ontwikkeling gaat, mij vanuit mijn professionele verleden erg goed bekend is en daarin beweeg ik mij ook snel en gemakkelijk, ook waar het de contacten met de ambtelijke ondersteuning betreft. Voor de andere onderwerpen (en dat is heel veel, ik heb een heel brede portefeuille) heb ik duidelijk nog wat meer inwerktijd nodig. Met name de afvalverwerking met mijn rol als lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in ROVA, bedrijfsmatig en duurzaam sterk, vind ik prachtig. En verder heb ik grote waardering voor vakkennis en betrokkenheid van ons gemeentepersoneel.
Natuurlijk heb ik ook wel moeite met sommige aspecten van dit vak. Daar zit ik ook vaak anders in dan mijn beide collega’s die allebei al jaren in de raad hebben gezeten en dus dossiers en politieke gevoeligheden veel beter kennen. Ik denk dat de grootste uitdagingen voor de komende tijd zitten in de relatie tussen het College en de burger en de relatie tussen College en de raad als hoogste orgaan van de gemeente. We hebben met zijn allen nog onvoldoende duidelijk kunnen maken wat het nieuwe Hattem dat we met het coalitieakkoord en het Collegeprogramma nastreven nu eigenlijk betekent, waar we het verschil maken met de vorige periode. Dat heeft in elk geval betrekking op de open manier waarop we omgaan met burgers en bedrijven. Hattem is van de inwoners en bedrijven en daar baseren wij ons op. Dat merk ik in het klein (als we bv. praten met ondernemers en initiatiefnemers over een 3e supermarkt) en in de manier waarop we met betrokkenheid van burgers omgaan (planvorming agenda binnenstad en inrichting openbaar gebied Vlierkamp en omgeving). Maar dat kun je nog niet zo goed duidelijk maken voor de buitenwacht.

 
Waar we nu al duidelijk in zijn denk ik is de meer systematische manier waarop wij onderwerpen behandelen: eerst een visie, dan de uitwerking en de besluiten. In mijn portefeuille is dat bv. op dit moment al het beleid t.a.v. een 3e supermarkt. Er ligt een duidelijk advies op tafel waar we goed mee verder kunnen. Daarna wordt dit onderdeel van de structuurvisie detailhandel. Een ander verschil zit in de manier van omgaan met geld en risico’s. Ook dat is nog niet goed zichtbaar. Zo zijn we achter de schermen druk bezig met een duurzame oplossing voor de problemen van het zwembad en de achterliggende organisatie.

 
Ik ben vooral bezig met het bedrijventerrein H2O; momenteel werken we niet alleen aan een andere organisatie conform de raadsbesluiten over de governancestructuur maar ook aan verandering van rollen en verantwoordelijkheden van betrokken vertegenwoordigers. Ik verwacht dat dit in de loop van de komende maanden allemaal zijn beslag zal krijgen met heldere kaders die duidelijk maken hoe wij met onze verantwoordelijkheden en portefeuilles zullen omgaan. En naar ik hoop met eindelijk positieve resultaten bij de invulling van het bedrijventerrein. We hebben daarbij al gescoord met de mogelijkheid om ook bovenregionaal te kunnen werven. We zullen daarbij intensief samenwerken met Zwolle en Kampen. Mijn adagium blijft: “hectares eruit, euro’s erin”.

 
Tenslotte: mijn tijdsbesteding. Officieel werk ik 3 dagen per week (60 %) maar ik denk dat ik blij mag zijn als ik gemiddeld genomen 1 dag per week vrij ben. Dat blijft een worsteling. Als je je werk goed wilt doen dan moet je je niet alleen met de puur Hattemse dossiers bezig houden maar je ook toeleggen op regionale onderwerpen en contacten. En dat doe ik dan ook. Deze 1e periode heb ik vaak boven de 100 % gezeten. Ik beschouw het maar als een voorinvestering die zijn nut de komende jaren zal afwerpen. Intussen ga ik elke ochtend fluitend naar mijn werk.